flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

2. Регламент зборів суддів

29 серпня 2013, 16:24

                                                                                                     Затверджено

                                                                                            рішенням зборів суддів

                                                                                            від 28 грудня 2010 року,

                                                                                                  протокол  № 16

 

 

 

Регламент                              

зборів суддів Житомирського окружного адміністративного суду

 

 

         Регламент зборів суддів Житомирського окружного адміністративного суду розроблений на підставі положень частини третьої статті 114 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Типового регламенту  зборів суддів апеляційних (окружних) адміністративних судів, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 10.12.10. № 148.

         Даний регламент визначає порядок скликання, підготовки, проведення  зборів суддів та порядок розгляду питань, віднесених до їх компетенції Конституцією України, Законами України «Про судоустрій  і статус суддів» та іншими  нормативно-правовими актами.

 

1.                Загальні положення

 

1.1. Збори суддів Житомирського окружного адміністративного суду є організаційною формою суддівського самоврядування, яка полягає в  самостійному, колективному вирішенні професійними суддями питань внутрішньої діяльності суду.

1.2. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання  організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціального захисту суддів та їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із  здійсненням правосуддя.

 

2. Основні завдання та питання, віднесені до компетенції зборів суддів

 

2.1. Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів.

2.2. Основним завданням зборів суддів, як органу суддівського самоврядування є:

- зміцнення незалежності судів, суддів захисту від втручання в їх діяльність з боку  органів державної влади, посадових осіб, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

- участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів і контроль за додержанням  встановлених нормативів такого забезпечення;

- здійснення контролю за організацією діяльності судів, в тому числі шляхом заслуховування звітів суддів, що обіймають адміністративні посади,  та керівника  апарату суду.

До компетенції зборів суддів також належить:

- заохочення суддів та працівників апарату суду;

- визначення спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ адміністративної юрисдикції за пропозицією голови суду;

- обговорення кандидатур суддів відповідного суду для призначення на  адміністративні посади та затвердження характеристик на них.

2.3. Збори суддів подають Раді суддів адміністративних судів України пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів адміністративних судів України.

2.4. Збори суддів  можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення  питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по  суті.

2.5. Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики  застосування законодавства, виробляти відповідні пропозиції щодо  вдосконалення такої практики та законодавства, вносити свої пропозиції на  розгляд Вищого адміністративного суду України та Верховного Суду  України.

2.6. Збори суддів повинні сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення діяльності судів та суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх судову діяльність, а також підвищувати рівень роботи з  кадрами в суді.

2.7. За результатами обговорення питань внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду, збори приймають рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників суду.

 

3. Порядок скликання та роботи зборів суддів

 

3.1. Збори суддів  скликаються  головою суду за власною ініціативою або на вимогу не менш як  третини від загальної кількості суддів даного суду.

3.2. У разі незабезпечення головою суду скликання зборів суддів на вимогу не менш як однієї  третини від загальної кількості працюючих суддів, збори скликаються суддею із числа суддів, які ініціювали скликання, котрого визначає  зазначена група суддів шляхом зібрання підписів.  У такому разі  цей суддя відкриває збори суддів.

3.3. Збори суддів скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

3.4. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної (фактичної) кількості суддів.

3.5. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді даного суду, які присутні на зборах.

3.6. Підготовка зборів суддів забезпечується головою суду, а в разі скликання зборів групою суддів, які ініціювали скликання, - одним із суддів за  дорученням цієї групи суддів.

3.7. В ході підготовки зборів голова суду (суддя з числа тих, котрі  ініціювали скликання) визначає порядок денний зборів та осіб, які відповідають за підготовку окремих питань.

3.8. Для належного забезпечення підготовки матеріалів на обговорення  зборів суддів  можуть утворюватися робочі групи.

3.9. Для розгляду на зборах суддів відповідальними за підготовку окремих питань (п.3.7) подаються такі документи:

- проект орієнтовного порядку денного зборів суддів з визначенням  доповідача з кожного питання;

- доповідна записка (довідка) з викладенням суті питання, обґрунтуванням пропозицій та відомостями про погодження (у разі необхідності), що вносяться за підписом особи, відповідальної за підготовку питання;

- проект рішення зборів із кожного питання порядку денного, завізований відповідальними за підготовку питання особами;

- список запрошених осіб;

- довідкові матеріали (узагальнення, матеріали перевірок, звіти, аналітичні довідки, пояснення, ухвали тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

3.10. Інформація про час, місце та порядок денний зборів суддів доводиться до суддів і запрошених осіб заздалегідь, але не пізніше ніж за 3 дні.

3.11. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного зборів можуть надаватися голові суду, який здійснює підготовку зборів, а також безпосередньо головуючому на зборах.

3.12. У призначений час судді, які прибули на збори, за наявністю кворуму, обирають відкритим голосуванням головуючого, який веде збори, та секретаря зборів для ведення протоколу. Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувало більше  половини суддів, присутніх на зборах.

3.13. Головуючий на зборах: веде збори, оголошує орієнтовний  порядок денний та  регламент роботи засідання; проводить голосування щодо затвердження зазначених порядку та  регламенту; забезпечує дотримання  регламенту всіма присутніми на зборах; виносить на обговорення та  організовує розгляд питань порядку денного; повідомляє про осіб, яких  включено до списку для виступу; надає слово для доповіді, виступу; оголошує наступного промовця; оголошує перерви; створює рівні можливості суддям для  участі в обговоренні питань порядку денного; ставить питання на голосування, оголошує його результати; робить повідомлення; вживає  заходів до підтримання порядку на зборах; закриває збори; здійснює інші повноваження, передбачені законом та регламентом.

Порядок денний і  регламент роботи засідання затверджується шляхом відкритого голосування.

Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувала більшість суддів із числа присутніх на зборах.

3.14. Присутні на зборах судді та запрошені особи зобов’язані: поводити себе виважено, виявляти взаємну повагу; виконувати розпорядження  головуючого та вказівки секретаря щодо додержання порядку на зборах; утримуватися під час проведення зборів від пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, реплік у будь-якій формі; не створювати інших  перешкод для нормального проведення зборів.

3.15. Обговорюючи питання порядку денного, особи, які виступають, дотримуються встановленого зборами регламенту виступів.

3.16. Після закінчення обговорення питання головуючий  на зборах оголошує про закінчення розгляду питання і перехід  до голосування. Голосування та прийняття рішення проводиться за відсутності осіб, запрошених на збори суддів. Цей порядок може бути змінено за рішенням зборів.

3.17. Голосування за рішення проводиться, як правило, відкрито.

3.18. У разі потреби для підрахунку голосів суддів, присутніх на зборах, обирається лічильна комісія у складі не менше трьох суддів. Лічильна комісія суддів обирає зі свого складу голову та секретаря, у ході проведення зборів суддів проводить підрахунок голосів.

3.19. У випадку, якщо збори суддів визнають за необхідне провести таємне голосування, лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів, на звороті яких головуючий на зборах ставить свій підпис, що скріплюється  печаткою суду. У разі неможливості скріпити  підпис на бюлетені печаткою на звороті бюлетенів вчиняються підписи головуючого на зборах, секретаря зборів та голови лічильної комісії. Після  таємного голосування лічильною комісією складається протокол, який  затверджується зборами суддів.

3.20. Рішення зборів суддів приймається більшістю голосів суддів, які  присутні на зборах. Прийняті рішення у необхідних випадках доводяться до  відома осіб, запрошених на збори суддів.

3.21. У разі потреби, тобто за рішенням зборів суддів, може бути  створено редакційну комісію у складі не менше трьох суддів. Редакційна  комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, за рішенням зборів  доопрацьовує (вносить зауваження та пропозиції) проекти документів, що  розглядаються на зборах суддів.

3.22. Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини  суддів, присутніх на засіданні, або в разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» рішення вважається неприйнятим.

3.23. Прийняте рішення підписується головуючим на зборах суддів  і є  обов’язковим для суддів та працівників апарату суду.

3.24. У необхідних випадках рішення зборів суддів направляється  відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та  посадовим особам, а також доводиться до відома засобів масової інформації. У  цих випадках копія рішення протягом семи днів після підписання надсилається  відповідному органу чи посадовій особі, засобу масової інформації.

3.25. На зборах секретарем зборів ведеться протокол. Одночасно може здійснюватися також фіксування зборів суддів  технічними засобами.

Протокол зборів складається у довільній формі і містить: назву зборів, дату і місце їх проведення; порядок денний зборів, відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання  головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, результати голосування тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та  прийняте рішення.

Протокол зборів суддів підписується головуючим та  секретарем зборів.

 

4. Виконання рішень зборів суддів

 

 Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на голову суду або  заступника голови суду.